Welkom op de “website” van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo

Op 28 april 1848 is mede op instigatie van Prins Hendrik (de Zeevaarder) in Bergumerdam opgericht de Zeilvereeniging Oostergoo (Koninklijk sinds 1923). Oprichters waren Jhr Mr F.J.J. van Eysinga en zijn zwagers Jhr Mr J. Minnema van Haersma de With en Mr C.S. Sixma Baron van Heemstra, tezamen met de notarissen D.H. Andreae en C.H. Beekhuis en de grietenijsecretaris Mr J.J. Bolman. Laatstgenoemde was de eerste bestuursvoorzitter, de heer Beekhuis secretaris en Jhr Van Haersma de With penningmeester van de jonge vereniging. Jhr Van Eysinga en de heer K.F. de Vries uit Grou werden commissarissen. In 1852 aanvaardden Prins Hendrik en de Prins van Oranje het erelidmaatschap van Oostergoo.Het initiatief van Prins Hendrik in 1845 tot oprichting in Rotterdam van de Koninklijke Nederlandsche Yacht Club (KNYC) beklijfde niet door financiële problemen en door het antagonisme tussen Amsterdam en Rotterdam. Niettemin markeerde de oprichting van de KNYC het begin van de ontwikkeling van de moderne watersport in clubverband. De geboorte van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in april 1848 vond plaats zeer kort na de oprichting in december 1847 door Amsterdammers van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging (thans in Muiden). Daarna volgden KAR&ZV De Hoop (mei 1848) in Amsterdam, KR&ZV De Maas (1851) in Rotterdam, de Koninklijke Zeilvereniging Sneek (1851) en nog vele andere. In de statuten van deze vroege zeil- en roeiverenigingen kwam telkens min of meer het doel terug van de KNYC om “het nut aan het vermaak te verbinden” en daardoor “de volksgeest meer en meer tot het zeewezen te (doen) neigen”. Zo ook bij de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo, waarvan het bestuur ook heden ten dage zich beijvert om in de geest van deze doelstelling te handelen, middels het organiseren van zeilwedstrijden en het bijdragen aan het behoud van het oud-vaderlandse jacht, klassieke Friese zeiljachten in het bijzonder. Oostergoo organiseert drie wedstrijden :
De eerste zondag van juni : boeiers, Friese jachten, tjotters en GWS schouwen in Grou ihkv de Friese Competitie
Het eerste weekend van juli : open wedstrijden en traditionele Princenhoftocht voor scherpe jachten in Grou
Het laatste weekend van augustus : ronde en platbodemjachten op de Veenhoop (Drachtster Wijde Ee), o.a. in het kader van de Friese Competitie

Sinds 1868 komt de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo jaarlijks bijeen in Grou. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook nu nog traditiegetrouw gezeild waarna een gezamenlijke, vriendschappelijke, maaltijd wordt genuttigd.

In Memoriam Rienk Wegener Sleeswijk

Met leedwezen heeft het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo kennis genomen van het overlijden van ons erelid Rienk Wegener Sleeswijk. De vereeniging verliest in hem een betrokken en deskundig man.

Rienk is van 1990 tot 2015 bestuurslid geweest. Eerst als commissaris, daarna als penningmeester en de laatste jaren weer als commissaris. In die jaren heeft hij een stempel op onze vereeniging weten te drukken.

Rienk had een grote liefde voor het varend erfgoed en de historie hiervan. Hij was auteur van diverse boeken en documenten op het gebied van de klassieke houten schepen zoals de tjotters, Friese Jachten en boeiers. Met zijn boek “De boeier Friso” heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vastlegging en kennis van de geschiedenis van het FrieseStatenjacht. Hij was mede-oprichter en eerste  voorzitter van de Stichting Friese Tjottervloot. Hij was bovendien jarenlang voorzitter van de Adviescommissie voor onderhoud en instandhouding van het Statenjacht ‘Friso’ (de boeiercommissie).

Met name dankzij de niet aflatende inzet van Rienk is het wedstrijdwater op Dragten-De Veenhoop tot ons wedstrijdwater gaan behoren.

Binnen onze vereeniging heeft hij veel van de parafernalia gerealiseerd. Hij is de geestelijk vader van het vijfjaarlijkse Leden- en Jachtenregister. Hij was de drijvende kracht achter de Oostergoopenning. Hij bewaakte de mores van de vereeniging. Hij was de initiator van de bestuurskamer in Hotel Oostergoo, waar het bestuur zijn vergaderingen houdt.

Als gevolg van zijn grote verdiensten voor onze vereeniging is Rienk in 2015 benoemd tot erelid. Ook toen hij geen bestuurslid meer was, bleef hij betrokken bij alles waarvoor onze vereeniging staat. Wij koesteren de goede herinneringen aan hem. Wij zullen zijn betrokkenheid, deskundigheid en adviezen missen.

Het bestuur

Oostergoopenning voor Statenjacht Friso

Op 25 mei 2019. heeft het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou de 10e Oostergoopenning uitgereikt aan de provincie Fryslân als eigenaar van de boeier Friso. De dag van de uitreiking stond in het teken van de festiviteiten rondom het lustrum van deze boeier. Dit jaar is de boeier 125 jaar oud en deze week is zij 65 jaar geleden als Statenjacht aan de provincie overgedragen. Commissaris van de Koning de heer A.A.M. Brok, vergezeld van de schipper van het Statenjacht de heer G. Pietersma, kreeg de penning tijdens de besloten Jaarvergadering van de vereniging van de scheidend voorzitter de heer Th. A. Velsink overhandigd. Meer